Wyniki tych badań mogą być przydatne klinicystom w wypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu leków kortykosteroidowych lub, alternatywnie, w celu złagodzenia obaw klientów, którzy mogą niechętnie dopuszczać ich podanie w ramach leczenia

Kortykosteroidy po pierwsze, są używane do zwalczania stanów zapalnych w wielu różnych układach organizmu. Po drugie, są niezastąpionymi lekami w leczeniu alergii skórnych, astmy koni i wielu innych chorób.

Dlatego też dla lekarzy weterynarii zajmujących się hipiatrią i zainteresowanych stosowaniem leków kortykosteroidowych, pomocne może być zapoznanie się z pewnym przeglądem. Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu poszukiwali dowodów, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie kliniczne: Czy podawanie ogólnoustrojowe kortykosteroidów wiąże się z wystąpieniem ochwatu?

Kortykosteroidy w warunkach klinicznych

Istnieje wiele badań, w których oceniano stosowanie kortykosteroidów w leczeniu różnych stanów klinicznych koni. W badaniach tych nie obserwowano ochwatu po podaniu leku. Jest to jedynie pośredni dowód na potwierdzenie tezy o braku powiązań pomiędzy podawaniem kortykosteroidów a występowaniem ochwatu, jednakże nadal podejrzewa się, że ochwat po podaniu kortykosteroidów jest bardziej prawdopodobny u koni z innymi schorzeniami, w tym ciężkimi chorobami ogólnoustrojowymi lub chorobami endokrynologicznymi, takimi jak dysfunkcja mięśnia przysadki mózgowej (PPID). Wyciągnięto jednak wniosek, że ryzyko ochwatu jest większe w przypadku silniejszych kortykosteroidów, takich jak triamcynolon (dotychczas nie odnotowano związku ochwatu z prednizonem lub prednizolonem). Mechanizm, za pomocą którego doszłoby do takiego skojarzenia, nie jest jasny.

Dowody na związek przyczynowy?

Dla niektórych może być zaskakujące uświadomienie sobie, że nie przeprowadzono badań eksperymentalnych w celu zbadania częstości występowania ochwatu po podaniu kortykosteroidów. Ponadto badania nie zostały zaprojektowane w celu oceny jakichkolwiek czasowych zależności między podawaniem kortykosteroidów a występowaniem ochwatu. Zamiast tego dostępne są opisy pojedynczych przypadków, badania oceniające leczenie kortykosteroidami w przypadku innych zaburzeń, baza danych zdarzeń niepożądanych, a nawet transkrypcja spraw sądowych. Przeprowadzono również jedno duże badanie, w którym nie powiązano zastrzyków kortykosteroidowych w stawach z późniejszym ochwatem.

W przeglądzie stwierdzono trzydzieści dwa przypadki możliwego jatrogennego ochwatu. Spośród tych przypadków 17 wystąpiło po podaniu triamcynolonu, a 11 było wynikiem podania deksametazonu. Jeden koń otrzymał metyloprednizolon, a inny betametazon. Dwa dodatkowe przypadki miały miejsce z powodu podania więcej niż jednego kortykosteroidu.

Czternaście przypadków (z 10 publikacji) dostarczyło pewnych informacji dotyczących liczby kuracji kortykosteroidami i/lub czasu trwania leczenia. W 11 z 14 przypadków zastosowano wielokrotne dawki kortykosteroidów. W pozostałych trzech przypadkach, chociaż ochwat był zgłaszany po podaniu pojedynczej dawki, konie te w pewnym momencie otrzymywały również terapię kortykosteroidami. Jeśli chodzi o zgłoszenia dotyczące niepożądanych leków, w okresie 26 lat odnotowano 106 przypadków ochwatu. Jednak z tych przypadków tylko 19 (18%) było związanych z leczeniem kortykosteroidami. Pozostała część przypadków była związana z podawaniem innych leków.

Rozważając, czy przypadek ochwatu jest związany z wcześniejszym podaniem kortykosteroidów, trzeba wziąć pod uwagę, że im dłuższy okres czasu między podaniem leku a rozwojem choroby, tym mniej prawdopodobne jest, że lek był czynnikiem predysponującym. Podobnie jak wszystkie leki, kortykosteroidy zmniejszały swoją skuteczność wraz z upływem czasu.

Wynik badań klinicznych

Autorzy stwierdzili, że nie ma rozstrzygających dowodów na poparcie twierdzenia, że istnieje związek przyczynowy między ogólnoustrojowym podawaniem leków kortykosteroidowych w stężeniu terapeutycznym a rozwojem ochwatu u zdrowych dorosłych koni i kuców. Doszli do wniosku, że istnieją słabe dowody na związek między podawaniem wielu dawek ogólnoustrojowych kortykosteroidów a rozwojem ochwatu u dorosłych i kuców, gdy te zwierzęta są dotknięte chorobami endokrynologicznymi lub ciężkimi chorobami różnych układów organizmu.

Biorąc pod uwagę utrzymujący się związek między podawaniem kortykosteroidów i ochwatu a częstością stosowania tych leków w praktyce koni, może być zaskakujące, że nie przeprowadzono żadnych dobrze zaprojektowanych badań kohortowych, które pomogłyby w dokładniejszym zdefiniowaniu ryzyka ochwatu po podawanie kortykosteroidów. Wydaje się, że takie ryzyko jest niewielkie. Niemniej jednak autorzy badania doradzili lekarzom weterynarii, aby rozważyli możliwość wystąpienia ryzyka przed podaniem koniom leków, a zwłaszcza gdy przepisywane są dawki wielokrotne lub duże. Przed podaniem należy również wziąć pod uwagę istnienie podstawowych procesów chorobowych lub chorób endokrynologicznych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij