Od ponad miesiąca trwa wojna w Ukrainie. Do Polski zjeżdżają miliony uchodźców, są wśród nich również lekarze weterynarii. Jednak czy prawo pozwala im w sytuacji wojny wykonywać swój zawód za granicą?

Mec. Agnieszka Łyp-Chmielewska na swoim blogu www.psiparagrafdlaweterynarii.pl zamieściła obszerny wpis, w którym analizuje pod kątem prawnym możliwości wykonywania zawodu przez ukraińskich lekarzy weterynarii.

 

Cytując za mec. Łyp-Chmielewską:

Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych określa zasady uznawania kwalifikacji zawodowych.

W art. 1a wskazane zostaje, że „1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, którzy uzyskali w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, kwalifikacje te uznaje się na zasadach określonych w ustawie.”. Bazując wyłącznie na tym przepisie uznać należy, że obywatel Ukrainy nie ma możliwości uznania kwalifikacji zawodowych.

Jednakże z pomocą przychodzi nam punk 3 ww. przepisu – „Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to także: 2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
3) cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą; 4) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;”.

Podsumowując, obywatele Ukrainy z aktywnym statusem uchodźcy mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych.

Jakie wymogi należy spełnić by kwalifikacje zawodowe lekarza weterynarii zostały uznane na terytorium Polski?

Procedura oraz wymagane dokumenty określone są w artykułach od 2 do 2k ustawy o zawodzie lekarza weterynarii. – pisze mec. Łyp-Chmielewska.

Przybywający do Polski ukraińscy lekarze weterynarii, którzy posiadają tytuł do wykonywania zawodu w Ukrainie, w Polsce muszą wystąpić z wnioskiem o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP.

Poniżej zostawiamy bazę stworzoną przez mec. Agnieszkę Łyp-Chmielewską, ze wszystkimi ważnymi linkami, w tym wzorami wniosków i podstawami prawnymi.

Baza ważnych linków:

Jak podkreśla autorka ‒ Wpis ten ma na celu zasygnalizowanie obywatelom Ukrainy o możliwości podjęcia próby uznania ich kwalifikacji i możliwości wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP!

_____________________________________________________________________

6 kwietnia 2022 roku Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna opublikowała swoje stanowisko o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii z Ukrainy, którego treść zamieszczamy poniżej:

Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia specjalnych ułatwień w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii z Ukrainy.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby wprowadzania specjalnych ułatwień w dostępie do zawodu lekarza weterynarii dla obywateli Ukrainy. W chwili obecnej proces uzyskiwania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli Ukrainy wygląda w sposób bardzo zbliżony do tego, który przechodzą obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. Odmienności polegają w zasadzie jedynie na tym, że osoby takie zmuszone są nostryfikować dyplom i zdać egzamin ze znajomości języka polskiego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. Przy czym wypada zauważyć, iż w przypadku gdy dany obywatel Ukrainy ukończył studia magisterskie na kierunku weterynaria w języku polskim, prowadzone przez polską szkołę wyższą nie będzie potrzebował nostryfikacji dyplomu i będzie zwolniony z egzaminu ze znajomości języka polskiego. W takiej sytuacji jego droga do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii będzie wyglądała tak jak droga obywatela Polski.

Należy również podkreślić, że kwalifikacje lekarzy weterynarii z Ukrainy, którzy w tym kraju ukończyli studia wyższe nie odpowiadają w pełni wymaganiom obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, w tym szczególnie w zakresie Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. Informują o tym pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, którzy przeprowadzają egzaminy nostryfikacyjne z poszczególnych dziedzin medycyny weterynaryjnej. W związku z powyższym lekarze weterynarii z Ukrainy muszą w znaczącym zakresie uzupełniać swoje wykształcenie w ramach procesu uznawania posiadanego przez nich dyplomu za równoważny dokumentom wymienionym w wykazie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich.

Powyższe powoduje, iż nie sposób wprowadzić ułatwień w dostępie do zawodu lekarza weterynarii dla obywateli Ukrainy, którzy ukończyli studia na ukraińskich uczelniach, gdyż jak pokazuje doświadczenie Samorządu w tej kwestii, a także porównanie programów studiów, ich kwalifikacje nie są niestety tożsame z kwalifikacjami posiadanymi przez lekarzy weterynarii z państw członkowskich, w tym oczywiście z Polski.

W ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lekarze weterynarii z Ukrainy mogą i tak się często dzieje, uzyskać zatrudnienie w zakładach leczniczych dla zwierząt w charakterze personelu pomocniczego i w trakcie tego zatrudnienia, starać się w trybie przewidzianym przez aktualnie obowiązujące przepisy krajowe, o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Źródła:

Czytaj także: Procedura GIW – przewóz zwierząt – aktualizacja

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij